Crooswijk Nieuws
24 november 2003 t/m 30 september 2004


Zoeken op de site van de FBNC powered by FreeFind


Crooswijk Nieuws: 1 oktober 2004 tot heden (klik hier)

Brief van de FBNC aan alle leden van de Commissie voor VROM van de Tweede Kamer
(30 september 2004: FBNC)
De FBNC wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over de wijze waarop Nieuw Crooswijk het best kan worden gerevitaliseerd en heeft daarom dringend behoefte aan een ‘Commissie van Wijzen’ die een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk en wetenschappelijk ver­ant­woorde discussie. Daartoe worden inhoudelijk bestuurlijk deskundigen benaderd met het verzoek hieraan hun medewerking te willen verlenen. Een dergelijke brief gaat ook naar een aantal aan de TU-Delft verbonden hoogleraren en de VNG.
Lees verder............

Laatste kans, of eeuwig zonde?  Plannen voor sloop Nieuw Crooswijk 
(september 2004: Ideaal - Informatie en Discussie Magazine PvdA Rotterdam)
Op zoek is naar het echte Rotterdam en de roots van de Rotterdammer? Goeie kans dat je uitkomt in Crooswijk. En uitgerekend daar zijn plannen om het oudste deel van de wijk, Nieuw Crooswijk vrijwel geheel te slopen. Met steun van de Partij van de Arbeid. Verliest Rotterdam opnieuw een deel van zijn hart? Of is het juist de laatste kans een zieltogend deel van de stad nieuw leven in te blazen? Lang niet alle bewoners zijn van dat laatste overtuigd. 
Lees verder............

Bewoners Nieuw Crooswijk in verzet tegen afbraakplannen
(september 2004:
Heel Rotterdam onder dak, uitgave van de SP)
De bezem moet door de oude, veelal verpauperde wijken van Rotterdam. Dat kan op twee manieren: door bestaande woningen te renoveren óf door resoluut te slopen. Dit college kiest voor sloop van betaalbare woningen ‑ de komende vijftien jaar zo’n twintigduizend ‑ en voor herbouw van luxere huizen. De SP ondersteunt mensen die niet zonder slag of stoot door sloop hun huis willen worden uitgejaagd.
Lees verder............

Fors deel bouwgrond in bezit projectontwikkelaars
(29 september 2004: Financieel Dagblad)
Een fors deel van de toekomstige bouwgrond blijkt al in handen van ontwikkelaars, waardoor gemeenten de regie over de bouw kwijtraken. Vrom-minister Dekker kondigt tegenacties aan.
Lees verder............

Creatief protest tegen sloopplannen voor Nieuw Crooswijk
(25 september 2004: Rotterdams Dagblad)
Het taalgebruik en de uitspraken laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Bij de sloop in Nieuw Crooswijk is geen oog voor de belangen van de huidige wijkbewoners: met een tomeloze vernieuwingsdrang wordt verontrustend voortvarend over de belangen van deze bewoners heengewalst.
Lees verder............

WBR wil woonblok met hoge architectonische waarde slopen.
(september  2004: Persbericht SP)
Het wooncomplex Reserveboezem III, opgenomen in de sloopplannen van het WBR voor Nieuw Crooswijk, is ontworpen door de beroemde architect Granpré Molière. Dat blijkt uit onderzoek van het SP-bouwteam naar de architecten die in de jaren 20 in Nieuw Crooswijk werkzaam zijn geweest. De SP wil samen met de bewonerscomités in de wijk de architectuurwereld op deze verscholen parel attenderen en een voorstel uitwerken om dit bijzondere woonblok op de monumentenlijst te krijgen .    
Lees verder............
Foto's wooncomplex Reserveboezem III
Huisvesting van onvolledige gezinnen (15 december 1922: Tijdschrift voor Volkshuisvesting)
Strijd tegen sloop woonblok Granpré Molière (15 september 2004: Rotterdams Dagblad)
Veel commotie in Crooswijk (16 september 2004: De Havenloods)
Woonblok in sloopwijk blijkt van de hand van architect Granpré Molière -tekst - (22 september 2004: Maasstad)
Woonblok in sloopwijk blijkt van de hand van architect Granpré Molière -krantenknipsel - (22 september 2004: Maasstad)

Ontdekking ontwerp Granpré Molière in Crooswijk "aangename verrassing" (24 september 2004: Rotterdams Dagblad)

Woningcorporaties belicht
(23 september 2004: NRC Handelsblad)
De Tweede Kamer wil zelf het functioneren van de woning­corporaties onderzoeken. Daartoe hebben de fractiespecialisten Depla van de PvdA en Van Bochove van het CDA een voorstel ingediend bij het bestuur van de Tweede Kamer.
Lees verder............

2e Kamer onderzoekt corporaties (29 september 2004: Maasstad weekbladen)  

Kaarten voor Nieuw Crooswijk
(21 september 2004: Saskia Wigbold)
Saskia Wigbold is een professioneel illustratrice en kunstenares. Zij maakt illustraties voor boeken, bladen en brochures. Onlangs heeft zij een serie van vijf kaarten ontworpen om op een speelse wijze haar visie op de dreigende sloop van Nieuw Crooswijk te uiten. Zoals zij zegt: ‘zo veel bewoners en zo weinig kunnen terug ‘.
Lees verder............
Bekijk de briefkaarten.......

Creatief protest tegen sloopplannen voor Nieuw Crooswijk (25 september 2004: Rotterdams Dagblad)
Kaartactie voor Nieuw Crooswijk (29 september 2004: Maasstad Weekbladen)

Berichten uit Nieuw Crooswijk
(21 september 2004: De Ster)
Het WBR, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter drs. F.M. Erkens, luistert naar bezwaren van Nieuw Crooswijkers tegen de herstructurering van de wijk.
Qui bene audit, bene intelligit (wie goed luistert, begrijpt goed)
Lees verder............

Wijkdag
(zaterdag 18 september 2004)
Tijdens de jaarlijkse wijkdag in Crooswijk op zaterdag 18 september trekt een stoet kinderen door de wijk. De kinderparade vertrekt om 13.00 uur vanaf clubhuis ’t Vooronder om een uur later te eindigen op het Schuttersveld. De wandelende kinderen worden begeleid door de Antilliaanse drumband Nos Kas. 
Lees verder............

Rotterdammers die willen meedoen
(15 september  2004: Maasstad)
Brief van Pop Koedam (secretaris van de FBNC) aan Marco Pastors, wethouder Fysieke Infrastructuur (Leefbaar Rotterdam) naar aanleiding van zijn oproep aan “Rotterdammers die willen meedoen”..
Lees verder............

Ondernemers Rusthoflaan in onzekerheid over toekomst
(15 september  2004: Maasstad)
De winkeliers in de Rusthoflaan spreken hun bezorgdheid uit over de toekomst van hun winkels als gevolg van de voorgenomen herstructurering van Nieuw Crooswijk.
Lees verder............

Federatie bewonerscomité’s is tegen sloop
(15 september  2004: Maasstad)
De FBNC heeft de taak opgepakt om (ook) de allochtone bewoners van Nieuw Crooswijk te informeren over de voorgenomen sloop van hun wijk en de gevolgen daarvan.
Lees verder............

Informeer allochtonen Nieuw Crooswijk over sloopplannen wijk
(14 september  2004: Rotterdams Dagblad)
Veel Turkse inwoners van Nieuw-Crooswijk zijn slecht geïnformeerd door het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) over de grote sloop- en nieuwbouwoperatie, die de corporatie wil uitvoeren in de buurt. Dit bleek gisteravond op een door de Federatie Bewoners­comités Nieuw-Crooswijk (FBNC) georganiseerde actiebijeenkomst voor Turkse wijkbewoners.   
Lees verder............

Kritiek op experimenten met koopwoningen
(13 september  2004: Netwerk TV)
Politici en woningbouwverenigingen zien het bouwen van (dure) koopwoningen in armere wijken met goedkopere huizen als een van de oplossingen voor de problemen in die buurten. Onderzoekers zijn de afgelopen jaren echter diverse malen tot de conclusie gekomen dat woningdifferentiatie geen oplossing geeft voor sociale problemen. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit bleek verder dat de bouw van dure huizen in arme wijken niet tot integratie leidt
Lees verder............
De mythe van de gemengde wijken (24 juni 1998: De Groene Amsterdammer)

Huursubsidie en sociale woningen 
(12 september  2004: Jan Schot)
Jan Schot, een Crooswijker die zich al decennialang inzet voor de leefbaarheid van de wijk, geeft zijn mening over de sloop- en bouwplannen.

Lees verder............

‘WBR maakt bewoners van Nieuw Crooswijk nerveus’
(3 september  2004: Rotterdams Dagblad)

Het CDA in Kralingen-Crooswijk maakt zich zorgen over de manier waarop het Woning­bedrijf Rotterdam (WBR) bewoners van Nieuw Crooswijk informeert over de grootschalige plannen voor sloop en nieuwbouw. Volgens fractievoorzitter Jacques la Croix stuurt de huis­baas brieven waarin staat dat het sloopbesluit al is genomen. En dat staat volgens het CDA ‘op gespannen voet met de werkelijkheid’. Immers moeten gemeente en deelgemeente nog een officiële beslissing nemen. 
Lees verder............

Brief van Bewonerscomité Klein Trapezium aan Woning Bedrijf Rotterdam
(2 september 2004: FBNC)
Betreft: Klein Trapezium

Uw brief (kenmerk; 44129 van 3 augustus 2004) is door ons in goede orde ontvangen.
Als reactie op uw brief en uw optreden plaatsen wij als bewonerscomité “Klein Trapezium” de volgende opmerkingen:
U wilt 60 ouderenwoningen gaan bouwen op de plaats van Klein Trapezium. Waarom?
U sloopt aan de andere kant 20 ouderenwoningen van De Lanen aan de Kerkhoflaan, die nog geen 14 jaar oud zijn en in prima staat verkeren.
Lees verder..................

Trouw commentaar: De nieuwe achterstandswijken
(1 september  2004: Dagblad Trouw)
De opvattingen van de FBNC – met name “sloop waar nodig en renovatie waar mogelijk” -  worden door deskundigen van de TU Delft ondersteund.
Woningcorporaties willen de naoorlogse wijken aanpakken met een verontrustend enthousiasme. Ze hebben plannen voor de sloop van zo'n 20.000 huizen per jaar, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Landelijk komen ze steevast op dezelfde ideeën uit. Goedkope flats en eengezinswoningen sneuvelen om plaats te maken voor veelal duurdere huur- en koophuizen. 

Lees verder............

Brief van woningstichting PWS aan wethouder M. Pastors
(17 augustus 2004: PWS)
PWS wijst wethouder Pastors erop dat zij als woningcorporatie grote bezwaren heeft tegen het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam.
Lees verder............

Het Dwaallicht
(13 augustus 2004: Een kunstproject van Jeanne van Heeswijk en Dick van den Heuvel)
Speurtocht door Nieuw Crooswijk naar de banden, verbindingen en de relaties binnen de wijk en haar bewoners.
www.dwaallicht.nl

Brief aan Bewonerscomité Klein Trapezium van Woning Bedrijf Rotterdam
(3 augustus 2004: WBR)
Betreft: Bezwaren n.a.v. aanbiedingen wisselwoningen
Met belangstelling heb ik uw brieven van 21 juni j.l., 5 juli j.l. en 21 juli j.l. gelezen. Ik ben mij er van bewust dat deze herstructureringsoperatie voor veel bewoners van Nieuw Crooswijk ingrijpende gevolgen heeft. Dit geldt met name ook voor u als bewoners van het Klein Trapezium waar de start van de sloop en de nieuwbouw als eerste zal plaatsvinden.
Lees verder..................

Ongekende slooplust leidt onvermijdelijk tot woningnood
(juli  2004: Cobouw)

Hoogleraar: ‘Waar zij we in ’s hemelsnaam mee bezig?’
Nederland stevent af op een nieuwe woningnood, zeker als alle plannen voor massale sloop van met name corporatiewoningen doorgaan. Er moet daarom veel meer worden geïnvesteerd in oplossingen als renoveren en optoppen van goede woningen die tegen de vlakte dreigen te gaan, stelt prof. ing. André Thomsen. Hij baseert zich op zijn TU-onderzoek 'Sloop en sloopmotieven'.
Lees verder..................
 

Brief aan de FBNC van de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter Woning Bedrijf Rotterdam
(28 juli 2004: WBR)
Betreft: Nieuwe Algemene Voorwaarden
Drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter WBR, is bereid gebleken tegemoet te komen aan de wens van de FBNC om de bezwaartermijn te verlengen.
Lees verder..................

Brief van Directoraat-Generaal Wonen, Directie Stad en Regio, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
(13 juli 2004: Ministerie van VROM)
Via tussenkomst van Ministerie van VROM zijn met enkele grote corporaties (Vestia en Woningbedrijf Rotterdam) afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting van studenten in slooppanden bij herstructurering. Vestia is actief in De Burgen Zuidwijk met ca 1.000 woningen. In het afgelopen jaar zijn ca 50 nieuwe contracten afgesloten. Het Woningbedrijf Rotterdam is op dezelfde wijze actief in Crooswijk Toegezegd is dat het Woningbedrijf Rotterdam zich hard wil maken om in Crooswijk dit jaar 30 woningen beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting van studenten. Daar de planning over meerdere jaren loopt, kan dit aantal met jaarlijks 30 woningen worden uitgebreid.
Aantal studenteneenheden gerealiseerd in de periode 2003 – 2004: 8
0.
Lees verder............

Berichten uit Nieuw Crooswijk
(13 juli 2004: De Ster)
Jeetje, ben je er even niet voor de volle honderd procent bij, door de drukte (einde schooljaar) en een korte vakantie, blijkt dat een "zwaar noodweer" het te herstructureren Nieuw Crooswijk heeft getroffen. Nog op de valreep, twee dagen voor de zomervakantie begon, kwam het OCNC met de verwerking van de reacties van de schakelgroepen. Tot mijn grote verbijstering bleek dit ineens de inspraak te zijn geweest. 
Lees verder............

Brief van de FBNC aan de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter Woning Bedrijf Rotterdam
(12 juli 2004: FBNC)
Betreft: Nieuwe Algemene Voorwaarden
De FBNC verzoekt u dan ook om de bezwaartermijn te verlengen tot tenminste 6 weken. Dit is de bezwaartermijn die, zoals u ongetwijfeld bekend is, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bij overheidsbesluiten als minimum geldt. De FBNC acht het daarom alleszins verdedigbaar dat u minimaal een­zelfde periode in acht wilt nemen en dus als sluitingsdatum 28 juli 2004 zult hanteren.
Lees verder..................

Brief van de FBNC aan de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter Woning Bedrijf Rotterdam
(12 juli 2004: FBNC)

Betreft: Uitstel van de bespreking FBNC – WBR op 12 juli 2004
Enige dagen geleden ontving onze secretaris uw schrijven, kenmerk U 4144. U stelt hierin dat u de FBNC heeft aangeboden om op 12 juli de bezwaren van de FBNC tegen het Concept Masterplan Nieuw Crooswijk te bespreken en dat op 6 juli de FBNC heeft gemeld geen gebruik te willen maken van dit aanbod.
Lees verder...........

Brief van de FBNC aan de Heer J.C. van Nispen, secretaris Huurdersraad Woning Bedrijf Rotterdam
(7 juli 2004: FBNC)

Betreft: Bezwaren van de FBNC tegen het Concept Masterplan Nieuw Crooswijk.
Lees verder...........

Ontwikkelings Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) wordt zenuwachtig
(6 juli 2004: Weblog Theo Cornelissen - SP)

Afgelopen zaterdag deed Erkens (WBR) in het Rotterdams Dagblad een aanval op de SP vanwege onze steun aan de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC).
Dit weekend schreven onze mensen daar hun antwoord op. Op 17 juni en 5 mei besteedde ik hier al aandacht aan de strijd van de Crooswijkers voor een fatsoenlijk huis in Rotterdam.
Lees verder...........

Erkens goochelt met Nieuw Crooswijk(ers)
(5 juli 2004: Persbericht SP)

(open reactie SP op aantijgingen WBR in Rotterdams Dagblad van 3 juli 2004)

Afgelopen donderdagavond was de terugkoppeling van het Concept Masterplan Nieuw Crooswijk naar de bewoners van Nieuw Crooswijk. Tijdens die avond heeft de heer Erkens, bestuursvoorzitter van het Woning Bedrijf Rotterdam (WBR), er van langs gekregen van de bewoners van Nieuw Crooswijk. Het WBR, eigenaar van 94% van de 2100 woningen in Nieuw Crooswijk, heeft lange tijd doen voorkomen of de massale sloop van Nieuw Crooswijk een voldongen feit was.
Lees verder........

Nieuw-Crooswijk stuurt boze brief naar WBR
(25 juni 2004: Rotterdams Dagblad)

‘Slopen van veel woningen is vernietiging van kapitaal en sociale structuur’
De Federatie Bewonerscomités Nieuw-Crooswijk (FBNC), een bundeling van zeven bewonersgroepen, heeft een boze protestbrief gestuurd naar directeur Erkens van woning­verhuurder WBR. 
Lees verder.............

Bewoners tegen sloop Crooswijk
(25 juni 2004: Teletekst TV Rijnmond)

Een groep bewoners in de Rotterdamse volksbuurt Nieuw Crooswijk is boos op de gemeente Rotterdam. Die wil komend jaar 85 procent van de woningen in de wijk slopen.  
Lees verder.......................
 

Bewoners tegen sloop Crooswijk
(25 juni 2004:  Internet Radio en TV Rijnmond)

Een groep bewoners in de Rotterdamse volksbuurt Nieuw Crooswijk is boos op de gemeente Rotterdam. Die wil komend jaar 85 procent van de woningen in de wijk slopen.  
Lees verder.......................
 

Bewoners tegen sloop Nieuw-Crooswijk
(24 juni 2004: De Telegraaf)

ROTTERDAM - Een groep bewoners in de Rotterdamse volksbuurt Nieuw-Crooswijk heeft zich tegen de gemeentelijke plannen gekeerd om de wijk grotendeels te slopen. Vanaf 2006 gaan liefst 1800 van de 2100 woningen tegen de vlakte. Als vervanging verrijzen nieuwe woningen en een park, die de vooroorlogse buurt aantrekkelijker moeten maken.
Lees verder...........

Bewoners willen hun huis niet kwijt
(24 juni 2004: De Havenloods)

CROOSWIJK - “Laat het duidelijk zijn dat we niet tegen sloop zijn”, zegt W. de Kovel, lid van de kersverse Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC). Maar de sloop van 1.800 woningen in de wijk is te rigoureus vinden hij en zijn medestanders, omdat bepaalde blokken kwalitatief nog jaren meekunnen na een hoogwaardige renovatie meer dan tien jaar geleden. Daarom komen zij elke woensdagavond samen om zich te beraden over actie.
Lees verder...........
 

Gewikt en gewogen
(23 juni 2004: Aedes)

Aedes is de brancheorganisatie voor woningcorporaties in Nederland.
Niet de huurder hoeft aannemelijk te maken dat het wijkvernieuwingsplan in redelijkheid niet nagestreefd kan worden zonder sloop. Het is aan de woning­corporatie om te onder­bouwen dat er onder andere in financiële zin sprake is van een dringende noodzaak.
Lees verder...........
 

Mitros: meer renovatie, minder sloop
(23 juni 2004: Utrechts Nieuwsblad)

Sloop en nieuwbouw stonden de afgelopen jaren hoog in het vaandel bij de aanpak van verouderde wijken in Utrecht. De uitvoering van die operatie verloopt niet overal soepeltjes: zittende bewoners stribbelen tegen, de politiek zet vraagtekens en financieel is deze vorm van nieuwbouw niet aantrekkelijk.  "De toewijzingsregels voor huurwoningen zorgen ervoor dat arme mensen allemaal bij elkaar komen te wonen. Vervolgens constateren we dat er in zo’n buurt problemen ontstaan en dan gaan we slopen. Dat is een dure oplossing met een lange looptijd,"
zegt directeur Duijster.
Lees verder...........
 

Brief van de FBNC aan de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter WBR
(21 juni 2004: FBNC)

Betreft:       Bezwaren van de FBNC tegen het Concept Masterplan Nieuw Crooswijk.
Lees verder...........
 

Nieuwe Federatie van bezorgde Nieuw Crooswijkers gaat protesteren bij de deelgemeenteraad Kralingen-Crooswijk tegen sloop van hun wijk
(21 juni 2004: Persbericht SP)

Dinsdag 22 juni 2004 gaat de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) inspreken bij de vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Buitenruimte van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Leden van bewonerscomité Klein Trapezium gaan zich hier uitspreken tégen de sloop van Nieuw Crooswijk. 
Lees verder...............
 

Alternatief voor slooplan Nieuw Crooswijk wordt "op waarde onderzocht"
(18 juni 2004: Rotterdams Dagblad)

Om tegenspel te bieden aan de sloop- en nieuwbouwplannen van de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk hebben particuliere eigenaren en bewoners uit het Schutterskwartier een architectenbureau in de hand genomen en dat een andere stedenbouwkundige visie laten maken. Dit alternatief van Bureau 24H gaat uit van behoud van de goed onderhouden panden -
Lees verder........
 

"Sloop  ouderenwoningen Nieuw Crooswijk onnodig" 
(16 juni 2004: Rotterdams Dagblad)

Flat De Lanen volgens inspecteurs SP in goede staat
De flat De Lanen, die gelegen is aan de Kerkhoflaan en de Boezemlaan, is volgens het bouwinspectieteam van de Socialistische Partij in prima staat. Sloop is dan ook niet nodig. De SP-inspecteurs hebben in opdracht van het bewonerscomité De Lanen een bouwkundig onderzoek gedaan naar twintig ouderenwoningen in de flat.
Lees verder............
 

Pas gerenoveerde woningen tegen de grond
(15 juni 2004: De Telegraaf)

Rotterdam - Het overgrote deel van de 1800 woningen in Nieuw Crooswijk die op de nominatie staan binnenkort te worden gesloopt, blijkt pas kort geleden voor tientallen miljoenen te zijn gerenoveerd.
Een deel van de huizen is zelfs recent gebouwd. Dat blijkt uit bouwhistorisch onderzoek door een inspectieteam van de Socialistische Partij in Rotterdam. Volgens de rigoureuze nieuwbouwplannen van het Woningbedrijf Rotterdam
Lees verder.......
 

SP-bouwteam: sloop 20 ouderenwoningen Nieuw Crooswijk onnodig
(14 juni 2004: Persbericht SP)

Inspectieteam concludeert: “14 jaar jonge ouderenwoningen slopen, dat is bezopen!” Het bouwinspectieteam van de SP heeft in opdracht van het bewonerscomité De Lanen een bouwkundig onderzoek gedaan naar twintig ouderenwoningen in de flat De Lanen in Nieuw Crooswijk. Deze woningen, die slechts 14 jaar geleden gebouwd zijn, zouden in het kader van het masterplan Nieuw Crooswijk gesloopt moeten worden voor nieuwbouw van dure koopwoningen.
Lees verder.........
 

‘Sloop is kapitaalvernietiging’
Bewonerscomités Nieuw-Crooswijk komen in actie

(9 juni 2004: Maasstad Oostergids)

KRALINGEN-CROOSWUK – De Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk is een feit.Bij de recente deelraadsvergadering lieten Crooswijkers uit verschillende buurten hun bezwaren tegen de geplande grootschalige sloop horen. Ze kregen alvast bijval vanuit enkele oppositiefracties.
Lees verder.........
 

Plannen maken tegen de sloop van Nieuw Crooswijk op actie-avond.
(17 mei 2004: Nieuwsbericht SP)

Het is bijna acht uur in wijkgebouw de Tamboer in Crooswijk. Een grote groep Nieuw Crooswijkers zit in de grote zaal met elkaar te praten. Over de kinderen, over het weer en over de sloopplannen die het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) met hun wijk heeft.
Lees verder................
 

Ko Blok: Nieuw Crooswijk schoolvoorbeeld van herstructurering
Verouderde volkswijk wordt middenstandswijk voor gezinnen
(mei 2004: Buildingbusiness)

Bijna overal verloopt de herstructurering traag. Zo niet in de Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk. Het is een schoolvoorbeeld hoe het wél kan. Aldus Ko Blok, directievoorzitter van Era Bouw, een van de drie partners in de ontwikkelingscombinatie OCNC die de regie in Nieuw Crooswijk voert – geen gemeentelijke regie dus. Gedreven zegt Blok: "Ik zit dertig jaar in dit vak, mijn carrière is niet bepaald saai geweest, maar ik beschouw dit weer als een hoogtepunt. Ik merk hier opnieuw dat iedereen een plan omarmt als je maar goed nadenkt over wat je wilt, voor wie je het wilt, als je consequent bent, achter je product staat, mensen serieus neemt en transparant communiceert, wat iets anders is dan mensen hun zin geven."
Lees verder.........
 

SP doet eigen onderzoek naar woningen Nieuw-Crooswijk  
(6 mei 2004: Persbericht SP)

Het bouwkundig inspectieteam van de SP afdeling Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar woningen in woonblok Klein Trapezium in Nieuw-Crooswijk. Klein Trapezium is een woonblok gelegen aan de Paradijslaan, Boezemlaan en Nieuwe Crooswijkseweg. Het blok zou in 2006 als eerste gesloopt moeten worden voor de nieuwbouw van dure woningen in kader van het masterplan Nieuw-Crooswijk.
Lees verder...........
 

Een vernieuwde stadswijk voor gezinnen
(16 maart 2004: Rotterdams Dagblad)

De meest opvallende karakteristiek van het nieuwe Nieuw Crooswijk is: dit wordt een wijk in de stad voor ouders mét jonge kinderen. Zo kan de bedoeling van de herstructurering van Nieuw Crooswijk beschreven worden. In fases zal een vernieuwingsgolf over deze wijk spoelen.
Lees verder............ 

Stedelijke vernieuwing in Rotterdam
(12 maart 2004: NUL20)
“De toon is anders maar van echte beleidswijzigingen is geen sprake”
Rotterdam ontdoet zich van de slechtste buurten. Met de opkomst van Leefbaar Rotterdam gaat ook de bouwproductie omhoog. Maar hoeveel nieuw aanbod kan de woningmarkt verwerken? De oplossing moet komen van intelligente vraagsturing. Met de gemeente als belangrijkste regisseur lukt dat volgens Marien de Langen, directeur stedelijke vernieuwing, heel goed.
Lees verder............ 

Vrijwel heel Nieuw Crooswijk gaat plat
(3 februari 2004: Rotterdams Dagblad)

Rotterdam _ Meer groen, ruimere straten en véél sociale woningbouw. Dat is de toekomst voor Nieuw Crooswijk. De wijk in het noorden van Rotterdam staat aan de vooravond van een sloop- en bouwgolf. Op vier woonblokjes na gaat de gehele wijk plat. Een operatie die nog groter is dan de sloop en nieuwbouw in een deelgemeente als Hoogvliet.  
Lees verder..............

Herijking stedelijke achterstandsgebieden 2003
(3 februari 2004:  W. Devillé, R.A. Verheij, D.H. de Bakker)
Achterstandsindex Rotterdam: Spangen 7,78 - Oud Crooswijk 7,73 - Afrikaanderwijk 7,61 - Tussendijken 7,54 - Bloemhof 7,52 - Hillesluis 7,12 - Witte Dorp 7,06 - Tarwewijk 6,87 - Oude Noorden 6,81 - Bospolder 6,77 - Feijenoord 6,76 - Nieuwe Westen 6,65 - Oude Westen 6,65 - Katendrecht 6,60 - Nieuw Crooswijk 6,51 - Agniesebuurt 6,40 - Rubroek 5,81 - Pendrecht 5,80 - Delfshaven 5,80 
Lees verder..............

Een echte ‘Crooswijker’ herken je zo!
(24 november 2003: Minister de Graaf - homepage)

‘We staan altijd voor elkaar klaar’ zo typeerde een inwoner van Crooswijk, hangend uit zijn woonkamerraam, het beeld van een echte Crooswijker. Veel van de buurtbewoners moeten rondkomen van een minimuminkomen of een uitkering. In sommige gevallen is het inkomen zelfs zo laag, dat eenmaal per week mensen die dat nodig hebben voedselpakketten ontvangen. Vrijwilligers gaan de wijk in om de pakketten te vullen. Minister De Graaf bezocht maandag 24 november samen met Minister Dekker van Volkshuisvesting deze Rotterdamse wijk. Crooswijk is een van de probleemwijken in Rotterdam. Er heerst grote werkloosheid, veel inwoners zijn op de bijstand aangewezen, huizen voldoen niet meer aan de huidige wooneisen en het aantal klachten over onveiligheid en leefbaarheid neemt toe.  De gemeente Rotterdam zet hier samen met het dagelijks bestuur en de bewoners van Crooswijk de schouders onder.
Lees verder..............

Tussentijdse meting Veilgheidsindex deel 1
(oktober 2003:  Rapportage bevolkingsenquête juni-juli 2003 en feitelijke criminaliteitsgegevens 2002/2003)
In het Stadscentrum is sprake van een sterk verbeterde veiligheidssituatie. In de drie onderliggende wijken is de veiligheid fors verbeterd, met name het Oude Westen en Stadsdriehoek/C.S. Kwartier scoren hoger op de Veiligheidsindex. De veiligheid in de probleem- en bedreigde wijken in Kralingen-Crooswijk is eveneens toegenomen. Voor wat betreft de veiligheid in de overige deelgemeenten zien we een wisselend beeld: in het merendeel van de wijken verbetert de veiligheid, maar in enkele wijken nemen we een verslechtering waar.
Lees verder..............

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk