Wetenschappelijke onderzoeksrapporten

 

Links naar onderzoeksrapporten:

Alternatief plan Schutterskwartier van  24H Architecture

17 maart 2005: Integratiebeleid
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
De overheid dient zijn aandacht te verplaatsen van het bestrijden van concentratie naar het organiseren van sociale samenhang, zo stelt de RMO in zijn nieuwste advies “Eenheid, verscheidenheid en binding. Een advies over de concentratie en integratie van minderheden in Nederland”.
Lees verder............  
Het volledige RMO-rapport  “Eenheid, verscheidenheid en binding" + alle bijlagen (PDF-formaat, 777kb)

3 maart 2005: Huurbeleid minister Dekker stimuleert koopwens, maar kopen is vaak te duur
Corpovenista - Onderzoeksinstituut OTB 
Het onderzoek geeft verder aanwijzingen dat hogere huren kunnen leiden tot een grotere vraag naar koopwoningen en naar betaalbare huurwoningen. Uit interviews met huurders in stedelijke vernieuwingsgebieden blijkt dat de koopwens van huurders door hogere huren weliswaar wordt vergroot, maar dat alleen de hoogste inkomensgroepen hun wens kunnen realiseren. Verder blijkt dat degenen die moeten verhuizen in het kader van de stedelijke vernieuwing grote waarde hechten aan de betaalbaarheid en veelal niet van plan zijn om duurder te gaan wonen.
Lees verder............  
Eindrapport "Huurbeleid en stedelijke vernieuwing" (PDF-formaat 852 kB)

september 2004: Roep om een drastische huurverlaging
ir. Emirto Rienhart, dr. ir. Vincent Gruis, drs. Johanna Veldman
Door de eenzijdige focus op kwaliteitsgroei van de woningvoorraad wordt de sociale volkshuisvesting steeds duurder, voor zowel de huurders, de corporaties als de belastingbetaler. Tegelijkertijd worden sociale huurders in hun keuzevrijheid beperkt en wordt de participatie van deze huurders in de samenleving negatief beïnvloed. Herijking van de uitgangspunten van de herstructurering is hiermee van toenemend belang. Het aanbieden van ’woningen om niet’, waarbij oude woningen niet worden gesloopt maar worden aangeboden tegen een kostendekkende huur, kan voor alle partijen wellicht rendabel zijn.
Lees verder........... 
Sloop of empowerment? Een theoretische onderlegger 
Stappenplan 
Berekening om niet met toelichting 
Het drietal heeft al een Rotterdamse wijk op het oog waar het experiment van start zou kunnen gaan. In Nieuw Crooswijk staan honderden woningen op de nominatie te worden gesloopt. Tegelijkertijd groeit in deze wijk de weerstand tegen de grootschaligheid van de sloopoperatie. Dit is volgens het drietal een ideale omgeving voor het experiment.
(Rotterdams Dagblad: 17 november 2004)
Lees verder...........

27 augustus 2004: Sloop en sloopmotieven (tussenrapportage)
prof. ing. André Thomsen - Enquête sociale huursector
Sinds kort neemt het aantal gesloopte woningen toe. Na jaren van min of meer stabiele sloopaantallen van 12.000 à 13.000 woningen per jaar is sprake van een toename naar 15.000 en kent Nederland een toenemend aantal grootschalige sloopwijken zoals de Bijlmer, Hoogvliet en wellicht binnenkort Amsterdam West, Den Haag Zuid-West enzovoorts.
Wat wordt waarom door wie gesloopt, wat zijn de achterliggende belangen en hoe kunnen de in te schatten maatschappelijke gevolgen beïnvloed worden.
Lees verder...........

Sinfore (winnaar van de Bouw Innovatie Prijs 2004)

De aangewezen Kampwijken Crooswijk Noord en Oud Zuid worden in de Sinfore analyse niet als grootste probleemconcentratie opgevat. Voor Crooswijk Noord geldt dat een groot deel van deze wijk reeds een positieve inkomensdynamiek over de afgelopen jaren laat zien. Er wonen ook veel jongeren en hoger opgeleiden.
Lees verder............

6 mei 2004: Onderzoek naar woningen in woonblok Klein Trapezium in Nieuw-Crooswijk  
Bouwkundig inspectieteam van de SP afdeling Rotterdam
Klein Trapezium is een woonblok gelegen aan de Paradijslaan, Boezemlaan en Nieuwe Crooswijkseweg. Het blok zou in 2006 als eerste gesloopt moeten worden voor de nieuwbouw van dure woningen in kader van het masterplan Nieuw-Crooswijk
Lees verder....................... 

Mei 2004: Veiligheidsindex 2004
Oud Crooswijk en Struisenburg laten een positieve ontwikkeling zien: Kralingen Oost/Kralingse Bos is op evenveel elementen verbeterd als verslechterd, terwijl Nieuw Crooswijk op één element is verbeterd en op drie elementen verslechterd.
Veiligheidsindex Nieuw Crooswijk gedaald, van 4,9 naar 4,5
Lees verder............ 
Veiligheidsindex 2004 - Stadscentrum gestegen van 2,1 naar 3,0 
Veiligheidsindex 2004 - wijken ingedeeld naar categorieën
Veiligheidsindex 2004 - opvallende ontwikkelingen in Kralingen-Crooswijk 
Tussentijdse meting Veiligheidsindex deel 1 (oktober 2003) 
Veiligheidsindex Rotterdamse wijken 2001-2003
Crooswijk ondanks grote inzet nog steeds een ‘bedreigde wijk’ (15 december 2004: Maasstad)

3 februari 2004: Herijking stedelijke achterstandsgebieden 2003
W. Devillé, R.A. Verheij, D.H. de Bakker

Achterstandsindex Rotterdam: Spangen 7,78 - Oud Crooswijk 7,73 - Afrikaanderwijk 7,61 - Tussendijken 7,54 - Bloemhof 7,52 - Hillesluis 7,12 - Witte Dorp 7,06 - Tarwewijk 6,87 - Oude Noorden 6,81 - Bospolder 6,77 - Feijenoord 6,76 - Nieuwe Westen 6,65 - Oude Westen 6,65 - Katendrecht 6,60 - Nieuw Crooswijk 6,51 - Agniesebuurt 6,40 - Rubroek 5,81 - Pendrecht 5,80 - Delfshaven 5,80 
Lees verder..............

November 2003: Duurzaam wijkbeheer
Andrik Mols -
KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing en NIDO Programma Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Het speelveld van stedelijke vernieuwing is inmiddels genoegzaam bekend: wijken en buurten in steden die achterblijven bij de rest van de stad. Bewoners en bedrijven trekken weg en de gebieden dreigen in een neerwaartse spiraal te komen. Bij de forse opgave om deze naoorlogse ‘achterstandswijken’ te verbeteren, overheerst veelal de technocratische benadering: de wijken zijn rijp voor sloop of toe aan een ingrijpende fysieke herstructurering. Minder aandacht bij stedelijke vernieuwing is er voor het ‘dagelijks functioneren’ van woningen, de woonomgeving en voorzieningen in wijken, oftewel: voor het beheer. Juist in dit dagelijks functioneren liggen kleinschalige en haalbare mogelijkheden - zonder sloop! - voor (preventieve) verbetering of herontwikkeling.
Lees verder......................

28 februari 2002: "De waarde van het bestaande, 10 redenen voor renovatie"
prof. ing. André Thomsen  - VIBA Jubileum Symposium in Utrecht
Met deze bijdrage pretendeer ik geen keus te propageren of een eenvoudig recept te bieden. Wel probeer ik wat vooroordelen te weerleggen, geheime agenda's zichtbaar te maken en enkele aspecten aan te stippen die naar mijn mening te weinig aandacht krijgen. Ik begin met een schets van de komende bouwopgave: de ontwikkeling van vraag en aanbod en de consequenties voor het kwaliteitsbeleid en sluit af met 10 redenen waarom renovatie vaak een goede, soms een betere en in toenemende mate de enige optie zal zijn.
Lees verder......................

20 februari 2002: Lang leve de Woningwet - de betekenis van de bestaande voorraad
prof. ing. André Thomsen
Advies ten behoeve van de Raad van State
In de Nota Wonen wordt deze ontwikkeling weliswaar onderkend (MVROM 2000, pag. 9 “Het roer moet om") maar wordt de oplossing te veel gezocht in sloop en verkoop. Dat een omvangrijke sloop/nieuwbouw strategie, nog afgezien van de daaraan verbonden sociale en cultuurhistorische bezwaren, onvoldoende zal zijn heb ik hiervoor al aangegeven. 
Lees verder...........

1999: Zeven mythen over de wijkaanpak
prof. dr. Jan Willem Duijvendak

Wanneer in het kader van de herstructurering sprake is van verdringing (als mensen met lagere inkomens elders hun woonheil moeten zoeken omdat er niet voldoende betaalbare huurwoningen worden teruggebouwd), dan lijkt het beleid niet alleen te zeggen dat deze mensen de oorzaak van hun eigen probleem zijn, maar ook dat ze door hun loutere, fysieke aanwezigheid, de kansen van anderen en zichzelf beperken. Blaming the victim en vervolgens outplacing the victim.
Lees verder...........

24 juni 1998: De mythe van de gemengde wijken
prof. dr. Jan Willem Duijvendak

Als je hele straten gaat afbreken en buurten uit elkaar rijt, moet je goed weten wat je doet. Want voor welk probleem is gemengd bouwen eigenlijk een oplossing? Zoals gezegd niet voor de achterstandspositie van de mensen uit de arme buurt; zij worden niet minder arm of werkloos als ze rijkere buurtgenoten krijgen. Hoopt de gemeente via die rijkere buurtbewoners betere voorzieningen aan te trekken? Dan is het efficiënter om het geld rechtstreeks te stoppen in betere voorzieningen. Is het probleem dat een bepaalde - en blijkbaar ongewenste - cultuur in een wijk dominant dreigt te worden? Dat kan, maar zeg dat dan hardop
Lees verder...........

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk